Selected Student's List

Here is a list of students who got placement in academic year 2018-19
1. IBM: 9 Students
  Sr. No. Name of the Student
  1 Pranjali Panvalkar
  2 Manasi Bafna
  3 Akshay Jambhale
  4 Pratik Pandit
  5 Neha Shende
  6 Seema Deshpande
  7 Bhushan Sawale
  8 Aditya Amrale
  9 Saurabh Karmarkar
2. PTC: 8 Students
  Sr. No. Name of the Student
  1 Harish Tembkar
  2 Akash Malpure
  3 Akshay Moralwar
  4 Poonam Nalawade
  5 Anand Deshpande
  6 Sneha Chavan
  7 Ashok Chiman
  8 Swagat Honrao
3. Aloha Technology: 5 Students
  Sr. No. Name of the Student
  1 Megh Shah
  2 Apoorva Kadu
  3 Chaitanya Natu
  4 Ashita Sahani
  5 Akshay Brahme
4. Alphanso: 2 Students
  Sr. No. Name of the Student
  1 Sameer Mapari
  2 Swapnil Pagare
5. Cummins India: 1 Student
  Sr. No. Name of the Student
  1 Sayali Deshpande
6. Dimentrix: 2 Students
  Sr. No. Name of the Student
  1 Dhiraj Kadam
  2 Ishan Pimpalnerkar
7. Divine Compus : 2 Students
  Sr. No. Name of the Student
  1 Simon Tivade
  2 Nithanth Ravindran
8. DSK Technologies: 1 Student
  Sr. No. Name of the Student
  1 Hemant Kumar
9. Bitwise: 1 Student
  Sr. No. Name of the Student
  1 Megh Shah
10. FIS Global: 1 Student
  Sr. No. Name of the Student
  1 Apurva Kulkarni
11. Harbinger Group: 1 Student
  Sr. No. Name of the Student
  1 Tejaswini Sengaonkar
12. I Synergy: 1 Student
  Sr. No. Name of the Student
  1 Jerrin Varghese
13. Incentius: 1 Student
  Sr. No. Name of the Student
  1 Milind Shinde
14. Tech Lead: 1 Student
  Sr. No. Name of the Student
  1 Sourabh Karmarkar
15. Tech Vision: 1 Student
  Sr. No. Name of the Student
  1 Akhil Boppana
16. Techprescient: 1 Student
  Sr. No. Name of the Student
  1 Akash Singh
17. Symantec: 4 Students
  Sr. No. Name of the Student
  1 Megha Talathi
  2 Aditya Tambe
  3 Shubham Holkar
  4 Mihir Nandgaonkar
18. Synerzip: 7 Students
  Sr. No. Name of the Student
  1 Rutuja Doiphode
  2 Shashank Gaikwad
  3 Sourabh Karmarkar
  4 Seema Deshpande
  5 Neha Shende
  6 Mihir Nandgaonkar
  7 Satakshi Lonkar

Back to TOP